?

Log in

No account? Create an account
 
 
02 January 2011 @ 09:39 pm
Super Junior - { Kyuhyun/Zhou Mi - keep your head down }  
title: Super Junior - { Kyuhyun/Zhou Mi - keep your head down }
pairing: Kyuhyun/Zhou Mi
rating: PG-13
words: 638


“Um no?” says Zhou Mi. “But you did get a nose job, Kui Xian.”